Wanneer u een webshop opstart moet u grote zorg besteden aan uw algemene voorwaarden en de bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Het Wetboek van Economisch recht (WER) voorziet voor u als verkoper bijzondere verplichtingen voor verkoop via webshop aan consumenten.

1. Bijzondere informatieplicht (art. VI. 45-46 WER)

Wanneer u op afstand (zoals via een webshop) verkoopt aan een consument schrijft de wet voor dat u de consument op duidelijke begrijpelijke wijze moet informeren over:

 1. de voornaamste kenmerken van de goederen en de diensten voor zover aangepast is aan de gebruikte drager en de goederen of diensten;

 2. de identiteit van de onderneming, onder meer haar ondernemingsnummer, haar handelsnaam;

 3. het geografisch adres waar de onderneming gevestigd is, het telefoonnummer, fax en e-mailadres van de onderneming, indien beschikbaar, zodat de consument snel contact met de onderneming kan opnemen en er efficiënt mee kan communiceren alsook desgevallend, het geografische adres en de identiteit van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt;

 4. wanneer dat verschilt van het overeenkomstig punt 3 verstrekte adres, het geografische adres van de bedrijfsvestiging van de onderneming, en desgevallend dat van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt, waaraan de consument eventuele klachten kan richten;

5.    de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard van het goed of de dienst de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, en, desgevallend, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn. In het geval van een overeenkomst van onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt, omvat de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode. Indien voor dergelijke overeenkomsten een vast tarief van toepassing is, omvat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten. Indien de totale kosten niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, wordt de manier waarop de prijs moet worden berekend, meegedeeld;

 1. de kosten voor het gebruik van technieken voor communicatie op afstand voor het sluiten van de overeenkomst wanneer deze kosten op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;

 2. de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de onderneming zich verbindt het goed te leveren of de diensten te verlenen en, desgevallend, het beleid van de onderneming inzake klachtenbehandeling;

8.    wanneer een herroepingsrecht bestaat, de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, alsmede het modelformulier voor herroeping (zie https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf);

9.    desgevallend, het feit dat de consument de kosten van het terugzenden van de goederen zal moeten dragen in geval van herroeping en, indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten van het terugzenden van de goederen (zie bijlage 1 hieronder);

10. ingeval de consument het herroepingsrecht uitoefent nadat hij een verzoek overeenkomstig artikel VI.46, § 8 (levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt), heeft gedaan, dat de consument gebonden is de onderneming zijn redelijke kosten te vergoeden overeenkomstig artikel VI.51, § 3 W.E.R.;

 1. indien er niet voorzien is in een herroepingsrecht (zie titel “Geen herroepingsrecht” hieronder), de informatie dat de consument geen herroepingsrecht heeft of, desgevallend, de omstandigheden waarin de consument zijn herroepingsrecht verliest;

 2. een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen (het wettelijke garantierecht voor consumenten);

 3. desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van bijstand aan de consument na verkoop, diensten na verkoop en commerciële garanties;

 4. desgevallend, het bestaan van relevante gedragscodes en hoe kopieën daarvan verkrijgbaar zijn;

 5. de duur van de overeenkomst, desgevallend, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;

 6. desgevallend, de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst;

 7. desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële garanties die de consument op verzoek van de onderneming moet betalen of bieden;

 8. desgevallend, de functionaliteit van digitale inhoud met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen;

 9. desgevallend, de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de onderneming op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn;

 10. desgevallend, de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschillenbeslechtingsprocedures waaraan de onderneming is onderworpen, en de wijze waarop daar toegang toe is;

 11. de link naar het ODR-platform: het EU- klachtenplatform (http://ec.europa.eu/odr/).

Om aan deze verplichting te voldoen, is het aangewezen om uitgebreide en duidelijke algemene voorwaarden op te nemen. Een leidraad voor het opmaken van uw algemene voorwaarden vindt u in bijlage 4

Voor het verstrekken van de informatie opgenomen onder punten 8, 9 en 10 (over het herroepingsrecht) kan u het formulier gebruiken dat hieronder werd toegevoegd in bijlage 1.

Bovenstaande informatie moet verstrekt worden voordat de overeenkomst tot stand komt, op een wijze die passend is voor de gebruikte techniek voor communicatie op afstand en moet gegeven worden in een duidelijke en begrijpelijke taal.

Bij het plaatsen van zijn bestelling moet de consument uitdrukkelijk en duidelijk erkennen dat zijn bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Wordt de bestelling geplaatst door het aanklikken van een knop, dan moet deze knop vermelden: “bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een verplichting inhoudt om de onderneming te betalen.

Tevens moet de consument op duidelijke en in het oog springende manier en onmiddellijk voordat de consument zijn bestelling plaatst, gewezen worden op:

 1. de voornaamste kenmerken van de goederen en de diensten voor zover aangepast is aan de gebruikte drager en de goederen of diensten;

 2. de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen en kosten;

 3. de duur van de overeenkomst, desgevallend, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;

4.de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst;

Na het plaatsen van zijn bestelling, moet de consument een bevestiging ontvangen van de gesloten overeenkomst. Deze moet hij ontvangen binnen een redelijke periode en uiterlijk bij de levering van de goederen of voordat de uitvoering van de dienst begint.

Deze bevestiging moet alle gegevens bevatten die hierboven in punt 1 tot en met 21 zijn opgesomd (tenzij u deze informatie reeds vóór het sluiten van de overeenkomst op een duurzame drager heeft verstrekt).

Stemt de consument uitdrukkelijk toe met het starten van de levering alvorens de herroepingstermijn is verstreken, dan moet dit eveneens uitdrukkelijk opgenomen zijn in de bevestiging.

2. Herroepingsrecht (art. VI.47 ev. W.E.R.)

Termijn herroepingsrecht

De consument beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst, zonder opgave van redenen te herroepen. Dat zonder dat daaraan bijkomende kosten verbonden zijn.

Deze termijn gaat in:

 • Voor dienstenovereenkomsten: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten

 • Voor verkoopovereenkomsten: de dag waarop de consument de goederen fysiek in zijn bezit neemt

  • indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;

  • indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;

  • voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.

Werd de consument niet correct geïnformeerd omtrent zijn herroepingsrecht (zie punt 8), dan loopt de herroepingstermijn twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke herroepingstermijn.

Werd de informatie met betrekking tot de herroepingstermijn niet op het correcte tijdstip verstrekt, maar wel binnen de twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst of het leveren van de bestelling, dan begint de herroepingstermijn van 14 dagen te lopen vanaf de dag waarop de informatie werd ontvangen.

Gebruik herroepingsrecht

Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan stelt hij de onderneming op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument gebruik maken van het modelformulier dat de wetgever ter beschikking heeft gesteld (zie bijlage 2 hieronder) of een andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij opneemt dat hij de overeenkomst wil herroepen (telefoon, e-mail, enz.). Het kan uiteraard ook online voor zover uw onderneming daarin voorziet op uw website. In dat geval moet de onderneming aan de consument een ontvangstbevestiging van uw herroeping, op een duurzame gegevensdrager, verstrekken.

Het is de verzending door de consument van het bericht van herroeping dat moet plaatsvinden binnen de herroepingstermijn van 14 dagen.

De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de consument.

Gevolgen van herroeping

1. Verplichtingen van de consument

De consument moet de goederen terugzenden. Dat moet onverwijld gebeuren en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld.

De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de verkoper ermee instemt om deze kosten te dragen. De verkoper moet deze kosten eveneens dragen indien de consument niet vooraf geïnformeerd werd dat hij de kosten van terugzending moet dragen.

2. Verplichtingen van de verkoper

U vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten binnen de veertien dagen na de dag waarop u het herroepingsbericht van de consument ontving.

Had uw klant uitdrukkelijk een andere wijze van levering gekozen dan de aangeboden, goedkoopste standaardlevering, dan moet u de bijkomende kosten niet terugbetalen.

De terugbetaling moet gebeuren via dezelfde weg als deze gebruikt door de klant bij de oorspronkelijke betaling. En andere wijze van betaling is mogelijk op voorwaarde dat de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument geen extra kosten mag hebben.

De terugbetaling moet evenwel pas plaatsvinden nadat u alle goederen heeft teruggekregen of nadat de consument kan aantonen dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt (behoudens u heeft aangeboden de goederen zelf af te halen,)

Heeft u uw klant niet geïnformeerd over extra lasten en kosten (punt 5 in de opsomming hierboven) of heeft u de consument niet geïnformeerd omtrent de kosten voor het terugzenden van de goederen (punt 9), dan draagt de consument deze lasten en kosten niet.

Logischerwijze eindigt de verplichting om de overeenkomst uit te voeren indien de consument gebruikt heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht.

Geen herroepingsrecht (art.VI.53 W.E.R.)

In welbepaalde gevallen heeft de consument evenwel geen herroepingsrecht. Het betreft:

 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Heeft de verkoper nagelaten om de informatie opgenomen in punten 8 of 10 te verstrekken, of heeft de consument niet uitdrukkelijk verzocht om met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen voor het verstrijken van de annulatietermijn, dan zal de klant alsnog kunnen annuleren zonder dat hij hiervoor enige kost moet dragen;

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;

 • overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;

 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

Heeft de consument niet vooraf uitdrukkelijk ingestemd met het starten van de uitvoering vóór het einde van de herroepingstermijn en/of heeft de consument niet uitdrukkelijk erkend dat hij hierdoor zijn herroepingsrecht verliest, dan zal de consument alsnog zijn aankoop kunnen herroepen en hiervoor geen enkele kost moeten dragen.

 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

3. Uitvoering (art. VI.43 en VI.44 WER)

Leveringstermijn

De goederen moeten onverwijld aan de consument geleverd worden. De levering mag in elk geval niet later gebeuren dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Gebeurt de levering niet tijdig, dan kan de consument de verkoper in gebreke stellen en een aanvullende redelijke leveringstermijn geven. Gebeurt er binnen deze nieuwe termijn geen levering, dan heeft de consument het recht om de overeenkomst te beëindigen. De verkoper vergoedt alle bedragen die de consument betaalde.

Risico

 

Worden goederen opgestuurd naar de consument, dan gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de consument zodra hij de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen.

4. Wetgeving betreffende de privacy

Als een klant via een website goederen of diensten bestelt, zal deze klant daarvoor een aantal persoonsgegevens moeten meedelen.

Daarom dient de website een rubriek te voorzien waar de klant op de hoogte wordt gebracht van wat er met zijn gegevens zal gebeuren.

Dit is de privacy policy.

In bijlage 3 vindt u een algemeen model dat u kan gebruiken als leidraad bij het opstellen van uw privacy policy.

De informatie opgenomen in de privacy policy moet ten laatste gegeven worden op het ogenblik dat u de gegevens van uw klant vraagt en verzamelt.

Let op: u mag enkel die gegevens verzamelen die relevant en noodzakelijk zijn voor de doelstellingen die u aankondigt.

Daarnaast moet u er rekening mee houden dat de wet een privépersoon het recht verschaft om in een begrijpelijke vorm een afschrift van de verwerkte gegevens, alsook alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens te ontvangen. Om zijn recht op toegang uit te oefenen, moet de particulier een verzoek sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke en zijn identiteit bewijzen (via fax of brief met een kopie van zijn identiteitskaart als bijlage, of via een e-mail met elektronische handtekening).

De ingewonnen gegevens moeten juist zijn. Desnoods moet de verwerkingsverantwoordelijke de betrokken personen dus redelijke middelen bieden om die gegevens te verbeteren, te wissen of te blokkeren.

5. KBO-inschrijving

Wij geven ook nog mee dat u verplicht van om de activiteit van “e-commerce” te laten registeren in de Kruispuntbank der Ondernemingen. 

Dit dient te gebeuren onder de NACEBEL-code 4791003. U kan hierover meer informatie vragen bij uw boekhouder, uw ondernemingsloket of onze juridische dienst.

Bijlage 1: HERROEPINGSRECHT

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (1)

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (2) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht (3)

  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 1. Gevolgen van de herroeping


  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht (4).

  (5)
  (6)

 1. Instructies voor het invullen van het formulier

 

 • Voeg hier één van de volgende tussen aanhalingstekens vermelde tekst in:

 1. in geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van water, gas of elektriciteit, voor zover deze niet in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid gereed voor verkoop zijn gemaakt, van stadsverwarming of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd :

  “van de sluiting van de overeenkomst”;

 2. voor verkoopovereenkomsten :

  waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.“;

 3. voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd :

“waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

 1. voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen :

  “waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;

 2. voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode :

  “waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.”.

 • Vul hier uw naam, woonadres en, indien mogelijk, uw telefoonnummer, fax en e-mailadres in.

 • Indien u de consument de mogelijkheid biedt informatie over de herroeping van de overeenkomst elektronisch via uw website in te vullen en toe te zenden, dient u onderstaande tekst in te voegen:

  “U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [webadres invullen]. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen”.

 • Voor verkoopovereenkomsten waarbij u niet heeft aangeboden in geval van herroeping de goederen zelf af te halen, dient u onderstaande tekst in te voegen:

  “Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.

 • Indien de consument goederen heeft ontvangen in verband met de overeenkomst:

 1. voeg in :

 • Wij zullen de goederen afhalen.”, of

 • “U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan … [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.”;

 1. voeg in :

 • “Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.”;

 • “De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.”;

 • Als u in het geval van een overeenkomst op afstand niet aanbiedt de kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening te nemen, en de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden :

  De directe kosten van het terugzenden van de goederen, … EUR [vul het bedrag in] komen voor uw rekening.”;

  of indien de kosten van het terugzenden van de goederen redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend :

  “De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer … EUR [vul het bedrag in].”,

  of

 • Indien bij een buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden en ten tijde van de sluiting van de overeenkomst aan het huisadres van de consument zijn bezorgd: “Wij zullen de goederen op onze kosten bij u afhalen.”, en

 1. voeg in :

“U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.”.

 • In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, voor zover deze niet in beperkte volumes of in een welbepaalde hoeveelheid gereed voor verkoop zijn gemaakt, of van stadsverwarming, voeg de volgende tekst in :

  “Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten of de levering van water/gas/elektriciteit/stadsverwarming [doorhalen wat niet van toepassing is] te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Bijlage 2: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

 • Aan

[hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]  

………………………………………………………………………………………………………………………………..            

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)……………..

 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)………………………………………………………………………………….

 • Naam/Namen consument(en)…………………………………………………………………………………

 • Adres consument(en)………………………………………………………………………………………………….

 • Datum………………………………………………………………………………………………………………….

 • Handtekening van consument(en)

(Alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  

……………………………………………………………………………………………………………………………

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bijlage 3: PRIVACY POLICY BIJ VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van www.alphadoggrooming.be wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.

Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze [websites | diensten/producten] www.alphadoggrooming.be, aangeboden door onszelf of door onze Partners (…), aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens.

Bij de registratie op deze website en/of plaatsing van een bestelling, zal van u een aantal persoonsgegevens gevraagd worden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de correcte en vlotte werking van de webshop, zoals het verwerken van uw bestelling, het voeren van correspondentie met u, ………………………………………………………… De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op … en laten ons toe gevolg te geven aan uw vraag, in het bijzonder uw vraag naar …, voortdurend verbeteringen aan te brengen aan de website en aan de diensten/producten die u worden aangeboden, en deze aan te passen aan uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten/producten, eventueel door beroep te doen op onderaannemers.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien via [elektronische weg en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

Als u geen publiciteit van ons wenst te ontvangen, kan u ons laten weten dat u zich wenst uit te schrijven uit de nieuwsbrief

Daarnaast herkent onze webserver automatisch [uw IP-adres | uw domeinnaam] telkens u onze website bezoekt.

Verwerking van de persoonsgegevens en de personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens

De verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met …Alpha Dog Grooming…………………… heeft afgesloten.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

–    Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.

–    Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.

–   ………………………………………………………………………………………………………..

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

Delen van de gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om een transactie te voltooien of een door u gevraagd product te leveren.

(eventueel) Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht of verzonden worden aan derden, noch openbaar gemaakt worden. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Alpha Dog Grooming behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijks kunnen interesseren.

U kan uw toestemming te allen tijde intrekken.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

U kunt uw rechten uitoefenen:

 • Ofwel door een brief te versturen aan: [ alphadoggroomings@gmail.com]

 • Ofwel, in voorkomend geval, door uw account op onze website te raadplegen

U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link ‘Uitschrijven’ die zich op elke toezending bevindt.

Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Zo u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u zich evenveel keer uit te schrijven. Zo u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.

Termijn van bewaring van uw gegevens

Alpha Dog grooming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatst gebruikt bij.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Uw gegevens worden verwerkt door Lynn De Laet U kan mij contacteren op volgend e-mailadres: .alphadoggroomings@gmail.com.. De gegevens worden tevens verwerkt door een door ons aangestelde verwerker: …

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via de website tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kleine bestanden vergemakkelijken de navigatie en dragen in hoge mate bij tot de gebruiksvriendelijkheid van de website. Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

Indien u door de browser wenst verwittigd te worden wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u uw browserinstellingen aanpassen. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. U ontvangt dan geen cookies meer. Dit kan echter leiden tot verlies aan functionaliteiten en verlies aan gebruiksvriendelijkheid van de website.

Links naar andere websites

Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer dat identiek is aan het beleid zoals hierbij gedefinieerd. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

Eventueel: Data Protection Officer en Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot

–      Onze Data Protection Officer, op volgend e-mailadres …

– de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website www.privacycommission.be

Bijlage 4: ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN INZAKE VERKOOP VAN GOEDEREN AAN CONSUMENTEN

(voor toelichting omtrent de verplicht op te nemen informatie zie de informatie die hierboven wordt verstrekt)

 

 

Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna ‘de klant’) worden geplaatst bij de verkoper.

Door de website van de verkoper te gebruiken en/of  bestellingen te plaatsen aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op iedere bestelling die wordt geplaatst door een bezoeker van de website www.alphadoggrooming.be. Bij het bezoeken van de website dient de klant uitdrukkelijk te aanvaarden dat hij de onderhavige voorwaarden aanvaardt en instemt met de toepasselijkheid ervan.

 

Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, niet onder voogdij staand en niet namens een bedrijf handelend, met een woonadres in België kunnen een bestelling plaatsen.

Het feit dat goederen op een bepaald tijdstip de website www.alphadoggrooming.be worden aangeboden, biedt geen garantie aan de klant dat deze goederen ten allen tijde verkrijgbaar zijn. De verkoper houdt zich het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

De verkoper houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.

 1. Identiteit van de verkoper

Naam onderneming: Alpha Dog Grooming

Rechtsvorm:Eenmanszaak.
handelend onder de naam: De Laet Lynn

Adres maatschappelijke zetel:  Koornbloemstraat 200, 2610 Wilrijk

Vestigings- en bezoekadres: Vlasmarkt 18, 2000 Antwerpen en Koornbloemstraat 200, 2610 Wilrijk

Telefoonnummer: 0491306453

Faxnummer: N.V.T.

E-mailadres:  alphadoggroomings@gmail.com

Bereikbaarheid: ……………

Ondernemingsnummer:0783.361.706
Btw-identificatienummer: BE0783.361.706

 1. Aanbod en assortiment

Het aanbod van de verkoper is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgische grondgebied.

Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet-commercieel gebruik door een consument.

Als consument wordt beschouwd iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het goed.

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-beschikbaar zijn van een product.

Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, of verdere details te vragen met betrekking tot de producten of het aanbod, wordt de klant verzocht om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst van de verkoper via telefoonnummer 0491306453 of email alphadoggroomings@gmail.com

De verkoper is niet aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Kennelijke vergissingen binden de verkoper niet.

 1. Het herroepingsrecht:

Zie bijlage 1

 1. Weigeren van bestellingen

De verkoper houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

 • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;

 • Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde goederen;

 • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een goed*

 • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;

 • Bij overmacht.

* Bovenstaande bepaling wordt opgenomen in het voordeel van de verkoper, maar is mogelijks niet wettelijk afdwingbaar ten aanzien van de consument. Houd er dus rekening mee dat als u deze bepaling wilt inroepen ten aanzien van klant, hij/zij dit gewoon naast zich kan neerleggen.

 1. Kenmerken van het goed:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Prijs van het goed

De prijzen slaan uitsluitend op het goed zoals het wordt woordelijk omschreven.

Alle prijzen zijn inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen belastingen of taksen.

Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-,  service-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld.

Verzending word achteraf verrekend

Kosten voor gebruik van technieken voor communicatie (indien van toepassing):                     

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Aankoop van goederen

De producten uit de catalogus kunnen worden gekocht door het gewenste product te selecteren en dit vervolgens in de winkelwagen te plaatsen. Als de klant na het selecteren van de producten verder wil gaan met het bestellen van de producten die in de winkelwagen zijn geplaatst, dient de klant in het volgende scherm de benodigde gegevens in te vullen zodat de overeenkomst tot stand kan komen. De Koper dient zijn persoonlijke gegevens, een e-mailadres en zo nodig een tweede adres voor de aflevering van de goederen in te vullen en ook een telefoonnummer waarop hij eventueel kan worden bereikt wanneer er zich vragen of problemen mochten voordoen.

Bij betaling met creditcard worden de kosten van de aankoop na het tot stand komen van de overeenkomst afgeschreven.

 1. Betaling

Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de eerste ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag.

Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.

Bij niet‑betaling houdt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten te schorsen zolang de nog openstaande facturen niet werden voldaan door de klant. 

 1. De wijze van betaling – aanvaarde betaalmiddelen

Bank contact, Payconiq, QR code

 1. De wijze en termijn van levering

De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het goed vermeld.

Andere bepalingen met betrekking tot levering en termijn van levering:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De klant erkent dat de vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Indien de verkoper een vertraging in de levering van de goederen verwacht wordt de klant hier onverwijld van in kennis gesteld. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de klant tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.

De door de verkoper opgegeven leveringsdata zijn niet bindend en louter indicatief. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden dus enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.*

* Bovenstaande bepaling wordt opgenomen in het voordeel van de verkoper, maar is in principe niet wettelijk afdwingbaar ten aanzien van de consument. Houd er dus rekening mee dat als u deze bepaling wilt inroepen ten aanzien van klant, hij/zij dit gewoon naast zich kan neerleggen.

De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn leveranciers.*

* Bovenstaande bepaling wordt opgenomen in het voordeel van de verkoper, maar is in principe niet wettelijk afdwingbaar ten aanzien van de consument. Houd er dus rekening mee dat als u deze bepaling wilt inroepen ten aanzien van klant, hij/zij dit gewoon naast zich kan neerleggen.

Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur – gelijkvloers.

Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan de klant.

Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.

Eventuele bepalingen met betrekking tot verzekering:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eventuele bepalingen voor het geval de klant de levering niet in ontvangst neemt of de levering weigert …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs

Zolang de voorraad strekt

 1. Annulering

In geval van annulering van de overeenkomst is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van € ……….. en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

 1. Garantie

De verkoper levert aan de klant een zaak die met de overeenkomst in overeenstemming is. De bepalingen omtrent de wettelijke garantieverplichting zijn van toepassing overeenkomstig artikel 1649 bis Burgerlijk Wetboek.

De klant geniet de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestond bij de levering van de goederen. Gedurende deze 2 jaar verbindt de verkoper zich ertoe het defecte goed (of onderdeel daarvan) kosteloos te vervangen of herstellen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om het goed om te ruilen indien de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn, of indien een herstelling onmogelijk is.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs van de klant.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op goederen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld slijtagegoederen n of goederen met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door een niet door de verkoper aangewezen derde.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. De overdracht van eigendom van de goederen die de verkoper levert, geschiedt dus slechts bij algehele en volledige betaling van deze goederen.

De klant zal er zich van onthouden onbetaalde goederen weg te schenken, door te verkopen of zich hiervan op eender welke wijze te ontdoen.

De klant zal het nodige doen om derden van het eigendomsvoorbehoud van de verkoper op de hoogte te brengen.  

Het is de klant verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen terugbezorgd te worden.

De verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de verkochte goederen te doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten.

De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van de goederen.

 1. Overmacht

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking, e.d.

 1. Klachten

Bij vragen of klachten kan de klant contact opnemen met de klantendienst van de verkoper als volgt:

 • Per e-mail via: alphadoggroomings@gmail.com

 • Per telefoon via: 0491306453 op maandag tot zondag van 10 u tot 20 u.

De Europese Commissie voorziet een interactieve website voor online geschillenbeslechting (ODR-platform). Het ODR-platform is een centraal aanspreekpunt voor consumenten en ondernemers die geschillen die voortvloeien uit online transacties willen oplossen buiten de rechtbank. De klant vindt het ODR-platform via volgende weblink: onder deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen en materialen moeten gebeuren per aangetekende zending, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 30 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Facturen dewelke niet binnen de 30 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden, zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen.

 1. Aansprakelijkheid van de verkoper

De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de verkoper zal te allen tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Belgisch recht is van toepassing op de contracten die tot stand komen tussen de klant en de verkoper.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

 1. Deelbaarheidsclausule

Indien één van de clausules in onderhavige voorwaarden nietig wordt verklaard in toepassing van een wet, reglementering of bindende in kracht van gewijsde getreden beslissing van een bevoegde rechtbank, zal ze voor niet geschreven worden gehouden; de overige clausules blijven echter verbindend en geldig. In geval een clausule of deel ervan nietig blijkt, zal in overleg met de klant de clausule(s) te vervangen door bekrachtiging met een bijlage.

 1. Privacy 

De verkoper verbindt zich ertoe klantgegevens uitsluitend te gebruiken om communicaties toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van het contract mogelijk te maken.

De klantengegevens worden bewaard in de klantenlijst van de verkoper en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie.

De klant heeft het recht deze gegevens op elk moment op te vragen, te verbeteren, te wijzigen of de verkoper te verzoeken deze niet meer te gebruiken.

De klant kan weigeren dat de verkoper zijn gegevens gebruikt om hem informatie te sturen. Het volstaat dat de klant dit schriftelijk aanvraagt bij de verkoper.